Vi anbefaler onlineundervisning Ofte spurt - Covid-19

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

MentorNorge er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene, som vi har mottatt om deg. Du
finner våre kontaktopplysninger nedenfor

MentorNorge AS,
Universitetsgata 12, 0164 Oslo
Orgnr: 913382781
info@mentornorge.no

Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:

• Å opprette en profil for eleven(e) det skal undervises for
• Å gjennomføre en behovsanalyse av eleven(e)
• Å opprette en profil for familien/den som skal betale for mentorforløpet

Uten disse personopplysningene kan vi ikke tilby dere undervisning.

Grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger:

Interesseavveining (Personopplysningsloven § 8 bokstav f) – i de fleste tilfeller behandler vi også opplysninger
etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har
innhentet samtykke.

Legitime interesser som følger med behandlingen.

Som nevnt ovenfor skjer vår behandling av dine personopplysninger delvis på bakgrunn av
interesseavveiningsreglen i Personopplysningsloven § 8 bokstav f. De legitime interesser, som begrunner
behandlingen, er å kunne tilby en effektiv tilretteleggelse av våre oppgaver for deg, inkludert styring av avtaler
og undervisningsøkter, registrering av avholdt undervisning, og tilpasning av undervisningen.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om eleven(e):

• Navn
• Alder
• Klassetrinn
• Adresse (for ønsket undervisning)
• Ønsket/ønskede undervisningsfag
• Evt. Telefonnummer
• Evt. Personnummer (kun i tilknytning til gjennomføring av digitale kartleggingsprøver)
• Kjønn
• Tidspunkt for undervisning og gjennomført undervisning

Spesielle kategorier:

• Informasjon om elevens faglige og sosiale utvikling, skolesituasjon etc.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om kontaktpersonen(e):

• Navn
• Epost
• Telefonnummer
• Adresse

Spesielle kategorier:

• Informasjon om spesielle familieforhold relevant for undervisningen.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:
• Databehandler (MentorDanmark ApS)

Lagring av dine personlige opplysninger

Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si hvor lenge vi kommer til å oppbevare dine personopplysninger. Vi kan
dog opplyse deg om at vi vil legge vekt på hvor lenge vi har behov for opplysningene, dels i forhold til
pågående mentorforløp, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi fastlegger hvor lenge dine opplysninger vil
oppbevares.

Retten til å trekke tilbake samtykke

Vi kan behandle visse personopplysninger baseret på separat samtykke fra deg. Du har til enhver tid rett til å
trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som finnes under
punkt 1.

Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine
personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og opp til tidspunktet for tilbaketrekking.
Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, har dette først virkning fra tidspunktet for trekkingen. Det påvirker
heller ikke behandlingen av personopplysninger som jf. punkt 2 ovenfor behandles på annet grunnlag enn
samtykke.

Dine rettigheter

Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om
deg. Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi bruker om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til korreksjon (rettelse)

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet, før tidspunktet for vår ordinære, generelle
sletting skjer.

Rett til begrensning av bruk

Du har i visse tilfeller rett til å få bruk av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få bruken
begrenset, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller
med blikk på at juridiske krav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person
eller samfunnsinteresse.

Rett til motsettelse

Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg vår eller lovlig bruk av personopplysningene dine. Du kan også
motsette deg mot bruken av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart
format, samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring. Du kan
lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om rettighetene til de registrerte, som du finner på
www.datatilsynet.no

til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine
personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.